وظیفه دستگاه های امنیتی در همه کشورها با کمی تغییرات تقریبا یک هدف واحد را دنبال میکنند و البته در حکومت های  مختلف با روش های گوناگون فعالیت مینمایند. از جمله اهداف و برنامه های سازمان های اطلاعاتی تامین امنیت ملی از طریق جمع آوری داده ها و تحلیل آنها وظیفه نهادهای امنیتی است اما کارنامه
وزارت اطلاعات در ایران شامل چه مواردی است؟

بر اکثریت هموطنانمان روشن است که از جمله فعالیت های وزارت اطلاعات در کشورمان بسیار دردآور و ویرانگر است علاوه بر اینکه هر یک از مدیران و حتی کارمندان نهادهای اطلاعاتی بصورت سلیقه ای و جهت منافع شخصی در بسیاری از امور شخصی وموضوع های اجتماعی و اقتصادی مردم دخالت بی جا و غیر قانونی مینمایند . در انهدام موسسات فرهنگی – مدنی – اقتصادی و علمی کشور به دلایل غیراصولی نقش بسیار مهمی داشته است. از دخالت در امور تولید و تجارت – جلوگیری از تحصیل دانشجویان در دانشگاه ها به روش های غیرمحسوس تربیت نویسنده و شاعر و ترانه سرا و مشاور خانواده و خواننده و هنرپیشه و ناشر و مجریان برنامه های فرهنگی و علمی و اقتصادی با هدف جلوگیری از ورود افراد مستعد و کارآمد گرفته تا نابودی کانون های خانواده ها و تغییر سبک زندگی و دخالت در نوع پوشش و اندیشه ها و … همه نشان از یک آشفته بازار عجیب و نامنظم دارد.

اینک نتیجه دخالت های بیجا کاملا احساس میشود و بر کسی پوشیده نیست که برخلاف شعارهای عوام فریبانه در گسترش پیشرفت و تولید کشور این نهادهای امنیتی هستند که از عوامل بسیار مهم در نابودی اقتصاد ایران هستند. و علاوه بر نابسامانی در بازار و امور اقتصادی و تولیدی کاملا شاهد هستیم که افراد مستعد و موسسات و نهادهای علمی و فرهنگی هنری و اقتصادی قادر به نوآوری نیستند و از آنجاییکه وزارت اطلاعات باید چشم حکومت برای دریافت اطلاعات واقعی جامعه باشد کاملا مشخص است که حتی به مسئولین مافوق خود نیز اطلاعات غلط میدهند.

در اصل نتیجه چنین دخالت ها و رفتارهای سلیقه ای در همه موارد ساختاری از هم پاشیده را ایجاد کرده است که در آن هیچ چیز سرجای خودش نیست.

رئیس گروه ها در دانشگاه ها و مراکز علمی دست نشانده های وزارت اطلاعات هستند، مجریان رسانه ها و تلویزیون همکاران و مطیع آنان میباشند، شخصیت های فرهنگی و علمی مستقل نیستند از استقلال عمل موسسات اقتصادی و تحقیقاتی خبری نیست و حتی تحلیل رویکرد روان شناسان و مجریان رسانه ها توسط این وزارت تحمیل و ابلاغ می شوند و اینکه چاره ای جز پاکسازی همه ارکان های پیشرفت کشور نیست و آن هم با همت و حرکت سراسری مردمی بزودی حاصل خواهد شد.

به امید آن روزهای پرخروش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *