1. شروع جدید مبارزه برای رهایی وآزادی ایران با نه به انتخابات

2. حنای حکومت در انتخابات دیگر رنگی ندارد

3. همه انهایی که برای ادامه غارتگری حکومت تلاش کنند مجرم هستند

4. چه نیرویی میتوانست ثروتمندترین کشور دنیا را به فقیرترین تبدیل کند؟

5. میزان مشارکت در انتخابات

6. حکومت (دولت, مجلس و قوه قضاییه) پاسخ دهند؟

7. سالی نکو پس از سالها رنج و سختی میآید

8. رییس جمهور منتخب اقلیت و تشکیل کابینه

9. انتخابات و رئیس جمهور اقلیت

10. سوء مدیریت نظام جمهوری اسلامی و تاثیرات مخرب آن بر طبیعت