کشورهای مختلف برای اداره امور مرتبط با کشورشان طبق قوانین خود از شهروندان و صاحبان سرمایه مالیات اخذ میکنند. برخی کشورهایی که دارای منابع ملی و ذخیره ها و ثروت های خدادادی هستند مالیات نمیگیرند.
در این بین کشور ایران بعنوان ثروتمندترین کشور دنیا که دارای ذخایر ارزشمند طبیعی و باستانی از قبیل گاز – نفت – منابع عظیم سنگ های معدنی و معادن طلا و فلزات گرانبها چرا باید مردمش در فقر اجباری و تحمیلی حکومت باشند و علاوه بر آن مالیات های سنگین بپردازند. دستگاههای دولتی و رسانه های حکومتی همیشه از روش و قوانین مرتبط با اخذ مالیات از شهروندان میگویند بی آنکه اشاره ای به نحوه
 هزینه کردها بگویند. این مالیات ها که هر سال بر آن افزوده میشود کجا هزینه میگردد؟ ماموران ارزیابی و اخذ مالیات ها با چه منطقی و قانونی اقدامات خصمانه مینمایند؟ چرا شفافیت منابع درآمدی و هزینه ها وجود ندارد؟ ‌مالیات ها برای چه اموری صرف میشود؟
 ادارات دولتی برای هر کاری که وظیفه شان است به عناوین مختلف از مراجعه کنندگان هزینه ها را دریافت میکنند قوه قضائیه برای ثبت هر دادخواستی هزینه دادرسی دریافت میکند. دیگر نهادها هم به روش های مختلف از مردم پول زور دریافت میکنند. نه تنها دست اندرکاران این امر گناهکار و مجرم هستند، بلکه عوامل و کارمندانی که مسئولین و دولت را همراهی میکنند مرتکب جرم سنگین در غارت اموال مردم میباشند و بزودی همه باید محاکمه گردند.
 به امید سرنگونی حکومت ظالم و بیدادگری
جوانان مبارز در کنار مردم ایران