بهترین راه ارتباط با جوانان مبارز از طریق ایمیل می باشد.