در حکومت آخوندی هر اداره و سازمان دولتی و حکومتی به طریقی اقدام به تحمیل هزینه های سنگین به مردم ایران میکنند که یکی از وحشتناک ترین و بی منطق ترین آنها شهرداری ها هستند.
شهرداری ها با مصوبات عجیب و غریب کشوری و شهری بدترین غارت اموال مردم را به عهده دارند. مدیران و شهروندان از آنجاییکه بدون برنامه منظم و‌ مدون اقدام به تغییرات شهری مینمایند و برای درآمدهای بیشتر بسیاری از اصول شهرسازی – بهداشتی – محیط زیستی را رعایت نکرده و به شیوه های ناجوانمردانه هر مجوزی که به نفع شخصی شان است را صادر میکنند. زیبایی شهرها – باغ ها – چشمه ها و مناطق تاریخی همگی با تصمیمات نابخردانه شهرداری ها محو میگردد و البته مشخص نیست که درآمدهای حاصله شهرداری ها  در کجا مصرف میشود و هیچ شفافیت مالی و کاری وجود ندارد.
علاوه بر شهرداران و مسئولین فعلی آن دسته از عوامل شهرداری که به ظلم و ستم روا داشتند بعنوان مجرمین اصلی در غارت اموال مردم و ویرانی شهرها مورد محاکمه قرار خواهند گرفت .
به امید تغییر بنیادی و برچیده شدن سیستم فساد و ظلم در ایران