در یک روز یک ملت میتواند پاسخ محکمی به غارتگران و فاسدان بدهند و با عدم حضور در انتخابات فرمایشی روزی بزرگ و سرنوشت ساز را در تاریخ ثبت نمایند. باید بدانیم اگر بخواهیم، میتوانیم تغییر و دگرگونی عظیم را انجام دهیم. در اولین گام میتوان از این فرصت استثنایی استفاده کرد و با ماندن در خانه و عدم حضور در خیابان در روز رای گیری دروغین مخالفت خود را با هر آنچه ظلم و فساد و بیعدالتی و غارت سرمایه های عظیم کشورمان است نشان دهیم و البته در روزهای بعد از آن حضور در خیابان ها برای بدست آوردن حق خود مبارزه نماییم.
برای حفظ میهن و اصالت و عزت و هویت ملی مان یک اقدام مهم نماییم و فریب های رژیم اشغالگر را نخوریم. همه با هم برای رهایی ایران عزیز از دست اهریمنان و غارتگران استوار و نیرومند تلاش نماییم.
به امید آزادی سرزمین مان از چنگال دشمنان و دروغگویان