دیگر اکثریت مردم ایران میدانند که مجلس آخوندی هیچ سودی برای ملت نداشته و فقط ضرر و خسارات و ویرانی را با مصوبه های عجیب و غریب و ویرانگر خود دارد. اینک برای قشر خاموش و حتی جیره خواران حکومتی هم عیان شده است که علاوه بر مصوبات غیر ایرانی در مجلس اکثریت نمایندگان دارای فسادهای مالی و اخلاقی هستند. از تعرض به جان و مال و ناموس مردم گرفته تا وطن فروشی و نابودی منابع انسانی و ملی همه از بی کفایتی و جهل و کینه توزی این مزدوران ضد ایرانی و اجنبی پرست است. مجلسی که بعنوان پوششی قانونی اعمال غیر انسانی و ضد مردمی را انجام میدهد. بحث از انتخابات و انتصابات گذشته است و این خیمه شب بازی ها نیز دیگر اثری بر روی عموم ملت نخواهد داشت. حال با آزادی ظاهری و نطق های فریب کارانه و ادعاها و وعده های کذب هر چه میتوانند تلاش کنند اما بدانند که خوب هم میدانند که دیگر حنای حکومت رنگی ندارد که بخواهند ظاهر فاسدشان را رنگ آمیزی کنند.
همه با هم پیش بسوی مبارزه با ظلم و فساد و بیعدالتی