هیچ تردیدی وجود ندارد که در دهه های گذشته سرعت تخریب و‌ ویرانی در ایران بدست اشغالگران ظالمی که‌ خود را حاکم این سرزمین میدانند با دارا بودن بزرگترین منابع گاز و‌ نفت و  معادن و آثار باستانی به چنین روزی برسد.
کدام دشمن میتوانست با سوء استفاده از اعتماد مردم، بزرگترین خیانت را به این سرزمین نماید؟
آیا در باورها می گنجد و آیا تاریخ و آیندگان دلیلی موجه خواهند داشت که هر چه سرمایه و ثروت در این کشور بوده و هست با اختلاس ها و دزدی ها و سوء مدیریت ها و بی کفایتی های عده ای معلوم الحال به این وسعت و سرعت مورد غارت قرار گیرد؟
علاوه بر ثروت های ملی با از بین بردن علم و مهارت و‌ نابودی استعدادهای درخشان که با مهاجرت گسترده نخبگان – پزشکان – پرستاران – نیروهای ماهر تاسیساتی و‌ فنی و خدماتی – ورزشکاران – هنرمندان و حتی اخیرا طلا سازان و صاحبان هنرهای سنتی و … این خاک پر گهر را خالی از نیروهای زبده و ماهر نمودید و در عوض سیل مهاجرین را برای مقاصد شوم وارد کشور کرده اید که نه به عنوان نیروهای ماهر بلکه نیروهای کار ساده هستند. حال با این همه خیانت و جنایات فراوان و غارت اموال مردم، وقیحانه از ملت میخواهید که پای صندوق های رای بیایند.
مردم ایران این بار با قدرت پاسخ تان را خواهند داد