طبق شنیده ها و اخبار موثق از تعدادی کارکنان مرکز ثبت آمار وزارت کشور میزان مشارکت واجدین شرایط کمتر از ۱۱٪ بوده است و با ضریبی که تعیین گردیده ، ۳۰٪ به میزان اصلی مشارکت اضافه گردیده و با دروغ و آمار کذب عدد ۴۱٪ از سوی حکومت اعلام شده است. با توجه به روحیه و رفتار حکومت که ارائه آمار با دروغ همراه بوده است و مهمترین موضوع سوتی روزنامه کیهان که اعلام نمود مسئولین میتوانستند آمار را طور دیگر و بیشتر از آمار واقعی اعلام کنند اما نکردند، کاملا ثابت میشود که با چنین جعل و دروغی فرار از واقعیت را عیان کردند.
  و اما سخنان رهبر دست نشانده که بیان داشت حضور ۴۰٪ مردم جهاد است با مقایسه با سخنرانی اش در سال ۱۳۸۰ در مورد انتخابات آمریکا همین میزان مشارکت را بی اعتمادی و بی اعتباری و غیر قانونی انتخابات گفته بود, بسیار قابل توجه است. اما آنچه واقعیت دارد اینست که حکومت آخوندی از اعتبار و اعتماد مردم برخوردار نبوده و کاملا غیر قانونی می باشد و باید اشغالگران ایران سقوط کنند تا ایران عزیز روی آرامش و امنیت را ببیند.
به امید رهایی کشور عزیزمان از چنگال غارتگران