دولت و حکومت پاسخ دهند که مالیات های سنگین که از مردم اخذ میکنند در کجا و چگونه صرف و هزینه میشود؟
در ثروتمندترین کشور دنیا منابع ملی و نفت و معادن و امکانات موجود در کدام ردیف های مالی صرف میگردد؟
ادارات و وزارتخانه ها و شهرداری ها و دادگستری ها مگر از بودجه عمومی استفاده نمی کنند پس چرا بابت هر مورد کارشناسی, انجام امور اداری و دادرسی, هزینه ها را از مردم میگیرند؟
کارمندان دادگاه ها و شهرداری ها و ادارات خدماتی و … حقوق خود را از کدام ردیف بودجه عمومی دریافت میکنند و اصولا مگر حقوق و مزایای دولتی نمی گیرند که برای هر کار کوچک اداری مراجعان را به دفترهای پیشخوان حواله میدهند و هزینه های مختلفی اخذ میکنند؟
دولت و مجلس و حکومت پاسخ دهند که چرا ۷۰٪ صاحبان سرمایه و بازرگانان مالیات نمی پردازند و فقط ۳۰٪ از مردم باید مالیات بپردازند؟
دولت صریحا جواب دهد که دزدی های آشکار که در تعیین و افزایش نرخ قبوض آب, برق, گاز و … صورت میگیرد بر اساس کدام قانون و مصوبه است؟
حکومتی که قانون خودش را رعایت نمیکند و آنچه خود بعنوان قانون تصویب نموده را اجرا نمی کند و بر خلاف آن عمل میکند مستحق چه برخوردی است؟
آیا به غیر از تغییر اساسی راه چاره ای دیگر برای حکومتگران بی سواد و بی تدبیر وجود دارد؟
مطمئنا با مبارزه و حضور مردم در میدان نبرد ریشه غارتگران و ویرانگران برچیده خواهد شد.
جوانان مبارز در کنار و همراه مردم ایران