پس از گذشت سالها درد و گرفتاری و سختی که مردم ایران در شرایط دشوار بی سابقه ای گذراندند در آغاز سال ۱۴۰۳ امید به تغییر و دگرگونی بزرگ است . آنچه از حاکمان نیرنگ باز و غارتگر آشکار شده و اختلاس ها و دزدی های عظیم از اموال مردم و سرمایه های ملی ایران هر روز بیشتر از قبل افشاء میگردد موجب تغییرات وسیع خواهد شد.
اینک بسیاری از مردم ایران و جهان از ماهیت آخوندهای فاسد و ویرانگر آگاه شده اند و در آخرین نمایش انتخاباتی نیز با وجود تمامی تبلیغات حکومتی کاملا محرز و آشکار گردیده که ملت ایران این حکومت و چنین غارتگران فاسد را قبول نداشته و منتظر فرصتی هستند تا کاخ های ظلم را در هم ریزند.
دروغ ها , دزدی ها , جنایت ها برای ملت ایران محرز گشته است البته عده بسیار قلیلی هنوز یا در خواب غفلت هستند و یا برای منافع شخصی همراهان و عوامل حاکمان برای ادامه غارت و ویرانی هستند.
امسال بدون تردید اتفاق های مهم و بزرگی توسط مردم روی خواهد داد و سرنوشت سرزمینمان را تغییر خواهد داد.‌ باید به همه عوامل حکومت که موجب ادامه غارت ثروت های ملی و آزار و اذیت مردم ایران هستند هشدار داد که در فردای آزادی ایران هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نخواهد شد و آنچه در دستگاه های دولتی و حکومتی سبب آزار مردم و نابودی منابع و سرمایه های ملی میشود بی پاسخ نخواهد بود و هر کسی که جنایت یا ظلم و بی حرمتی به ملت شریف ایران روا داشته و میدارد مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
جوانان مبارز همراه با مردم ایران برای رهایی و آزادی سرزمین پاک از دست اهریمنان و غارتگران به مبارزه ادامه خواهد داد.
زنده باد ایران و ایرانی