انجام یک فعل حرام و عمل خلاف نیاز به تلاش جمعی دارد. ‌آنهایی که فرمان به غارت و ستم و بیدادگری صادر میکنند مجرم و خطا کارند و باید محاکمه و مجازات شوند اما آنهایی که عوامل اجرای دستورات آمران هستند جرمشان سنگین تر و مجازات شان سخت تر خواهد بود. آنکه بر منبر میخواند تا آنهایی که پای منبر مینشیند تفاوت دارند. آنکه منبر میرود هر اندازه دروغ و کفر بگوید مجرم است اما آنهایی که به او گوش فرا میدهند جرمشان سنگین تر است چرا که تا پا منبری نباشد کسی نمیتواند بر منبر رود.
در بازی فریب بعنوان انتخابات مجلس تمامی عوامل و دست اندرکاران باید پاسخگو باشند که چرا برای رژیم اشغالگر ایران تلاش میکنند و آنها را در ادامه جنایات و غارتگری یاری کرده و مشارکت مینمایند. تا فرصت باقی است از ادامه سهیم شدن در ظلم و جنایات و دزدی و ویرانی بپرهیزید که خواهید دید که همکاری تان مجرمانه است.
به امید پیروزی مبارزان راه آزادی 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *